มูลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

รายชื่อคณะกรรมการ

1. พลตำรวจโท ดร   ปิ่นเฉลียวประธานกรรมการ
2. พลตำรวจตรี พันธุ์พงษ์  สุขศิริมัชรองประธานกรรมการ
3. พลตำรวจตรี ชาลี   เทพากรรมการ
4. พลตำรวจตรี โกสินธ์   บุญสร้างกรรมการ
5. พลตำรวจตรี สุพจน์  เกษมชัยนันท์กรรมการ
6. พลตำรวจตรี ไพโรจน์   ทานธรรมกรรมการ
7. นางสุธาทิพย์   แสงวัฒนกุลกรรมการ
8. พันตำรวจเอก สมกูล   กาญจนอุดมการกรรมการ
9. นางพัทธนันท์   เนาว์ในสินกรรมการ
10. นางอรพิม   วังปรีชากรรมการ
11. พันตำรวจเอก ไพฑูรย์   กุลัตถ์นามกรรมการและเลขานุการ
12. พันตำรวจโท พีระศักดิ์   เครือสุวรรณกรรมการและเหรัญญิก

Copyright © 2020. มูลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน. All Rights Reserved.