เกี่ยวกับมูลนิธิ

รร.ตชด.แห่งแรกก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๔๙๙ ด้วยเหตุผลเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดน โดยใช้วิธีการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ เป็นหลัก ถึงปัจจุบันได้จัดตั้งโรงเรียนมาแล้วรวม ๗๖๓ โรง ได้ยุบเลิกหรือมอบโอนให้หน่วยงานด้านการศึกษาจำนวน ๕๔๓ โรง ปัจุบันมีโรงเรียนจำนวน ๒๒๐ โรง จัดการเรียนการสอนชั้น ป.๑-๖ (เป็นชั้นมัธยม จำนวน ๒ โรง) มีครู ตชด. ๑,๔๖๗ นาย นักเรียน ๒๖,๕๗๗ คน อ่านต่อ…

ตราสัญลักษณ์ของมูลนิธิ

เป็นภาพหกเหลี่ยมสีม่วง เดินกรอบสีเงิน ย่อมุมไม้สิบสอง ภายในบรรจุอักษรย่อ "มรช" มีข้อความเป็นอักษรภาษาไทยว่า "มูลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน" และข้อความตัวอักษรภาษาอังกฤษว่า "Border Patrol Police School Foundation"

ความหมาย ของตราสัญลักษณ์ “มูลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน”

                 สีม่วง คือ สีประจำพระองค์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์ผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อ เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

                 กรอบหกเหลี่ยมสีม่วง มีแนวคิดจาก หินเขี้ยวหนุมาน (Amethyst) หรือ พลอยม่วง ที่มีรูปเป็นผลึกหกเหลี่ยมเชื่อกันว่าเป็นรัตนชาติที่มีพลังอานุภาพแห่งความศักดิ์สิทธิ์ เป็นพลังแห่งพุทธคุณ เป็นช่องทางแห่งแสงสว่าง สื่อถึงมูลนิธิฯ ในฐานะองค์กรที่มุ่งนำแสงสว่าง คือโอกาสและชีวิตที่ดี มอบแก่เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

                 ย่อมุมไม้สิบสอง เป็นสถาปัตยกรรมไทย ที่ต้องการเพิ่มความนุ่มนวล ลดความแข็งกระด้าง ลบมุมคมที่เป็นอันตราย สื่อถึงความเป็นมูลนิธิฯ ในฐานะองค์กรการกุศล ที่มุ่งทำคุณประโยชน์ต่อบ้านเมือง โดยแท้

คณะกรรมการมูลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

พลตำรวจโท ดร ปิ่นเฉลียว

ประธานกรรมการ

พลตำรวจตรี พันธุ์พงษ์ สุขศิริมัช

รองประธานกรรมการ

พลตำรวจตรี ชาลี เทพา

กรรมการ

พลตำรวจตรี โกสินธ์ บุญสร้าง

กรรมการ

พลตำรวจตรี สุพจน์ เกษมชัยนันท์

กรรมการ

พลตำรวจตรี ไพโรจน์ ทานธรรม

กรรมการ

พันตำรวจตรีหญิง สุธาทิพย์ แสงวัฒนกุล

กรรมการ

พลตำรวจตรี สมกูล กาญจนอุดมการ

กรรมการ

นางพัทธนันท์ เนาว์ในสิน

กรรมการ

นางอรพิม วังปรีชา

กรรมการ

พลตำรวจตรี ไพฑูรย์ กุลัตถ์นาม

กรรมการและเลขานุการ

พันตำรวจเอก พีระศักดิ์ เครือสุวรรณ

กรรมการและเหรัญญิก

Copyright © 2020. มูลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน. All Rights Reserved.