วัตถุประสงค์มูลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

  1. สนับสนุนกิจการโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนให้เจริญก้าวหน้า
  2. เป็นแกนกลางในการสนับสนุนและประสานงานเครือข่ายศิษย์เก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
  3. เผยแพร่งานโครงการพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
  4. ดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลเพื่อการกุศล และองค์กรสาธารณประโยชน์ เพื่อสาธารณประโยชน์
  5. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด
Copyright © 2020. มูลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน. All Rights Reserved.