เนื้อหาข่าวสาร (Post)

แสดงแบบ Card+Excerpt

เหรียญพระ รุ่น”พันร้อยสิบเอ็ด เสด็จฯ รร.ตชด.”

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จฯทรงงานที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ครบ ๑,๑๑๑ ครั้งในปี พ.ศ.๒๕๖๖ นี้

แสดงแบบ List: 2 คอลัมน์ ต่อจากด้านซ้าย (Offset=1)

ข่าวสาร (List+Excerpt: 1 คอลัมน์)

เหรียญพระ รุ่น”พันร้อยสิบเอ็ด เสด็จฯ รร.ตชด.”

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จฯทรงงานที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ครบ ๑,๑๑๑ ครั้งในปี พ.ศ.๒๕๖๖ นี้

Copyright © 2020. มูลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน. All Rights Reserved.