รวมคลิปข่าวในพระราชสำนัก(เสด็จติดตามการดำเนินงานต่างประเทศ)

เสด็จฯ เยือนโรงเรียนใน ราชอาณาจักรภูฏาน 23 พฤษภาคม 2559

เสด็จฯ เยือนโรงเรียนใน ราชอาณาจักรภูฏาน 24 พฤษภาคม 2559

เสด็จฯ เยือนโรงเรียนใน ราชอาณาจักรภูฏาน 25 พฤษภาคม 2559
เสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต 4 มิถุนายน 62

เสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต 4 มิถุนายน 62
เสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ 29 พฤษภาคม 2561
เสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ 29 พฤษภาคม 2561
เสด็จฯ เยือนราชอาณาจักรกัมพูชา 22-24 กุมภาพันธ์ 2559
เสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 4 มิถุนายน 2562
เสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 8 มีนาคม 2559
เสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 8 พฤษภาคม 2558
เสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 8 ธันวาคม 58
เสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 5 ตุลาคม 2558
เสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐมองโกเลีย 25 กันยายน 2552

Copyright © 2020. มูลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน. All Rights Reserved.