ย่ามทอมือ ปักลายภาพวาดฝีพระหัตถ์

มูลนิธิส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชาวเขา ในพระบรมราชานุเคราะห์ร่วมกับ มูลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

จัดทำย่ามที่ระลึก เนื่องในโอกาส สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯทรงงานที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ครบ ๑,๐๐๐ ครั้ง (๒๘ กันยายน ๒๕๖๓) และในโอกาส ครบรอบ ๖๕ ปี การก่อตั้งโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (๗ มกราคม ๒๕๖๔)

 

ย่ามทุกใบ เป็นผ้าทอมือลวดลายตามวิธีชุมชนชาวกระเหรี่ยงดำเนินการโดยนักเรียนและกลุ่มแม่บ้าน ในชุมชนหมู่บ้านชาวกระเหรี่ยงที่มีโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตั้งอยู่ ตามแนวชายแดนภาคเหนือและภาคตะวันตกของไทยอันได้แก่จังหวัด เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ตาก และ กาญจนบุรี

ย่ามแต่ละใบจะมีสี ขนาด และลวดลาย เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง ไม่ซ้ำแบบกันขึ้นอยู่กับวิถีชุมชนแต่ละแห่ง และผู้ถักทอแต่ละคน เป็นผลิตภัณฑ์ทอมือขนานแท้ โดยทางมูลนิธิฯ ได้นำมาปักตกแต่งเพิ่มเติมลายภาพฝีพระหัตถ์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งทรงวาดเป็นรูปผักผลไม้แสดงสัญลักษณ์ตัวเลข 1000 พระราชทานเนื่องในโอกาสเสด็จฯทรงงานที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ครบ ๑,๐๐๐ ครั้ง (๒๘ กันยายน ๒๕๖๓) (นอกจากนี้ลายภาพฝีพระหัตถ์ชุดผักผลไม้นี้ ยังสอดรับกับการที่ สหประชาชาติโดย FAO ได้ประกาศให้ปี 2021 เป็นปีของผักและผลไม้สากล ที่เน้นคุณค่าทางโภชนาการจากผักผลไม้ และลดปริมาณการเหลือทิ้ง)

หมายเหตุ : มูลนิธิส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชาวเขา ในพระบรมราชานุเคราะห์ เป็นมูลนิธิในความดูแลของตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๓ ค่ายดารารัศมี จังหวัดเชียงใหม่ เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๘ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาทเป็นทุนแรกเริ่มการดำเนินงาน

Copyright © 2020. มูลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน. All Rights Reserved.