พระเครื่อง รุ่น “บรรจบพัน”

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเริ่มงานพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร หรือโครงการ กพด. มาตั้งแต่ปี ๒๕๖๓ จนถึงปัจจุบันรวมระยะเวลาได้ ๔๐ ปี ตลอดระยะเวลาแห่งการทรงงาน ได้เสด็จฯไปทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศอย่างสม่ำเสมอ จนครบ ๑,๐๐๐ ครั้ง เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ นี้ มูลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จึงได้จัดทำโครงการจัดสร้างพระเครื่อง รุ่น “บรรจบพัน” ขึ้น เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ได้เสด็จฯทรงงานครบ ๑,๐๐๐ ครั้ง

พระมหากรุณาธิคุณ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญพระนามาภิไธย “ส.ธ.” ประดิษฐานด้านหลังพระเครื่องรุ่น “บรรจบพัน” ทุกองค์ พร้อมทั้งได้พระราชทานพวงมาลัยแห้งที่ทรงนมัสการแล้ว เพื่อใช้ในการจัดทำมวลสารสำหรับการจัดสร้างพระเครื่องรุ่น “บรรจบพัน”ครั้งนี้ ลักษณะเฉพาะ เป็นพระผงปางนาคปรก ขนาด ๑.๙ x ๒.๙ ซม. เนื้อดินหลักขององค์พระเป็นดินแท้จากทุกโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ที่ได้เสด็จฯไปทรงงาน จำนวนจัดสร้าง ๕๐,๐๐๐ องค์

พิธีพุทธาภิเษก

๑. วันที่ ๑๐ ก.ค.๖๓ ณ ศาลเจ้าพ่อเสือ อ.เมือง จว.นครราชสีมา
๒. วันที่ ๑๑-๒๔ ก.ค.๖๓ หลวงพ่อประกอบฐานิสโร วัดป่าเขากระบุด อ.ครบุรี จว.นครราชสีมา
๓. วันที่ ๒๕ ก.ค.-๑๔ ส.ค.๖๓ พระครูธรรมญาณโสภณ วัดดอนขนุน อ.โพธิ์ตาก จว.หนองคาย
๔. วันที่ ๑๕-๑๙ ส.ค.๖๓ หลวงพ่อสุนทร จันทเถโร วัดหนองสะเดา อ.หนองแค จว.สระบุรี
๕. วันที่ ๒๐-๒๖ ส.ค.๖๓ พระครูภาวนารัตนวิสิฐ (อาจารย์หม่ำ)วัดนพรัตนาราม อ.นบพิตำ จว.นครศรีธรรมราช
๖. วันที่ ๒๗ ส.ค.๖๓ ร่วมพิธีพุทธาภิเษกพร้อมหลวงพ่อทวดรุ่น ๑๒๓ ปี โรงเรียนมหาวชิราวุธ ณ โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา โดยมีสมเด็จพระธีรญาณมุนี เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาสวรวิหาร เป็นองค์ประธานฝ่ายบรรพชิต และนาย พลากร สุวรรณรัฐ องค์มนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
๗. วันที่ ๒๘ ก.ย.๖๓ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระสุหร่ายพระเครื่องรุ่นบรรจบพัน ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบรรจบพันบ้านปากลา อ.โขงเจียม จว.อุบลราชธานี

Copyright © 2020. มูลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน. All Rights Reserved.