บุหงารำไป ดอกไม้ทรงนมัสการ

มูลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

ได้จัดสร้างพระเครื่องรุ่นบรรจบพันขึ้นเนื่องในโอกาสที่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช    สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯทรงงานที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ครบ ๑,๐๐๐ ครั้ง

โดยการนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานพวงมาลัยแห้งที่ทรงนมัสการแล้ว มาเป็นมวลสารสำคัญในการสร้างพระครั้งนี้

โครงการฝึกอาชีพฯ

ต่อมามูลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนได้นำพวงมาลัยแห้งทรงนมัสการ ที่เหลืออยู่จำนวนหนึ่งมาทดลองทำเป็นบุหงารำไป และได้นำขึ้นกราบบังคมทูลทรงทราบในคราวการเสด็จฯทรงงานที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาจ้าว อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันพุธที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓ เวลาประมาณ ๑๕.๐๐ น. จึงได้พระราชทานพวงมาลัยแห้งที่ทรงนมัสการแล้วรวมทั้งดอกไม้ที่มีผู้ทูลเกล้าฯถวาย จำนวนหนึ่งให้กับมูลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน นำไปส่งเสริมให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ผลิตเป็นบุหงารำไปดอกไม้ทรงนมัสการ ภายใต้กรอบโครงการฝึกอาชีพตามพระราชดำริฯ ต่อไป

ปัจจุบันดำเนินการโดยกลุ่มแม่บ้านและนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านย่านซื่ออำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔

Copyright © 2020. มูลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน. All Rights Reserved.