โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ปีการศึกษา 2565

 

ภาคกลาง จำนวน 45 โรงเรียน

ประกอบด้วยจังหวัด:

 

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 53 โรงเรียน

ประกอบด้วยจังหวัด:

 

ภาคเหนือ จำนวน 80 โรงเรียน

ประกอบด้วยจังหวัด: 

 

Copyright © 2020. มูลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน. All Rights Reserved.