โครงการบุหงารำไป ดอกไม้นมัสการ

“โครงการบุหงารำไป ดอกไม้นมัสการ”

เมื่อวันที่ 16 ธ.ค.2563 (12.00-15.00 น.) ณ รร.ตชด.บ้านย่านซื่อ อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
มูลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จัดอบรมช่องทางการสร้างรายได้
โดยวิทยากร : พ.ต.ต.หญิง สุธาทิพย์ แสงวัฒนกุล (กก.มูลนิธิ รร.ตชด.)

มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวนทั้งหมด 22 คน แบ่งเป็น
1.แม่บ้าน จำนวน 13 คน
2.นักเรียน ชั้น ป.6 จำนวน 9 คน

สาระสำคัญ
– แนะนำมูลนิธิ รร.ตชด. กล่าวถึงที่มาของ “โครงการบุหงารำไป ดอกไม้นมัสการ” อธิบายขั้นตอนการทำบุหงารำไป พร้อมให้ผู้เข้ารับการอบรม ลงมือปฎิบัติจริง เพื่อเป็นช่องทางการสร้างรายได้ อธิบายเรื่องต้นทุนการผลิต ความประณีต ความใส่ใจ เน้นเรื่องความรับผิดชอบและความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า แนะนำแนวทางการบริหารกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องการจัดการรายได้ ในระยะแรก มูลนิธิ รร.ตชด.จะดูแลเรื่องการตลาดให้ และเมื่อกลุ่มมีความเข้มแข็งแล้ว ค่อยพิจารณาบริหารงานกลุ่มด้วยตนเองต่อไป

Copyright © 2020. มูลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน. All Rights Reserved.