แม่ฮ่องสอน

รร.ตชด.ชมรมอนุรักษ์พุทธศิลปไทยอนุสรณ์
จำนวนนักเรียน 76 คน ชาย 25 คน หญิง 51 คน

จำนวนครู 7 คน

จำนวนห้องเรียน 9 ห้อง

รร.ตชด.บ้านแม่ลางิ้ว
จำนวนนักเรียน 39 คน ชาย 18 คน หญิง 21 คน

จำนวนครู 6 คน

จำนวนห้องเรียน 7 ห้อง

รร.ตชด.บ้านตุน
จำนวนนักเรียน 21 คน ชาย 13 คน หญิง 8 คน

จำนวนครู 4 คน

จำนวนห้องเรียน 5 ห้อง

รร.ตชด.ชมรมอนุรักษ์พุทธศิลปไทยอนุสรณ์ 2
จำนวนนักเรียน 79 คน ชาย 48 คน หญิง 31 คน

จำนวนครู 9 คน

จำนวนห้องเรียน 8 ห้อง

ศกร.ตชด.บ้านโตแฮ
จำนวนนักเรียน 93 คน ชาย 43 คน หญิง 50 คน

จำนวนครู 8 คน

จำนวนห้องเรียน 9 ห้อง

ศกร.ตชด.บ้านโกแประ
จำนวนนักเรียน 113 คน ชาย 57 คน หญิง 56 คน

จำนวนครู 8 คน

จำนวนห้องเรียน 7 ห้อง

ศกร.ตชด.บ้านปอหมื้อ
จำนวนนักเรียน 117 คน ชาย 57 คน หญิง 60 คน

จำนวนครู 9 คน

จำนวนห้องเรียน 7 ห้อง

รร.ตชด.๙๐๕
จำนวนนักเรียน 161 คน ชาย 85 คน หญิง 76 คน

จำนวนครู 10 คน

จำนวนห้องเรียน 10 ห้อง

ศกร.ตชด.บ้านดอยแสง
จำนวนนักเรียน 91 คน ชาย 52 คน หญิง 39 คน

จำนวนครู 8 คน

จำนวนห้องเรียน 7 ห้อง

ศกร.ตชด.เฉลิมพระเกียรติ (บ้านน้ำบ่อสะเป่)
จำนวนนักเรียน 94 คน ชาย 53 คน หญิง 41 คน

จำนวนครู 7 คน

จำนวนห้องเรียน 7 ห้อง

ศกร.ตชด.บ้านวาทู
จำนวนนักเรียน 63 คน ชาย 39 คน หญิง 24 คน

จำนวนครู 8 คน

จำนวนห้องเรียน 9 ห้อง

ศกร.ตชด.บ้านแม่เหลอ
จำนวนนักเรียน 74 คน ชาย 37 คน หญิง 37 คน

จำนวนครู 8 คน

จำนวนห้องเรียน 7 ห้อง

ศกร.ตชด.บ้านห้วยโปงเลา
จำนวนนักเรียน 42 คน ชาย 21 คน หญิง 21 คน

จำนวนครู 5 คน

จำนวนห้องเรียน 6 ห้อง

ศกร.ตชด.บ้านห้วยมะโอ
จำนวนนักเรียน 98 คน ชาย 62 คน หญิง 36 คน

จำนวนครู 8 คน

จำนวนห้องเรียน 7 ห้อง

ศกร.ตชด.พลเอก อรชุน พิบูลนครินทร์
จำนวนนักเรียน 52 คน ชาย 23 คน หญิง 29 คน

จำนวนครู 7 คน

จำนวนห้องเรียน 8 ห้อง

ศกร.ตชด.บำรุงที่ 114
จำนวนนักเรียน 53 คน ชาย 32 คน หญิง 21 คน

จำนวนครู 7 คน

จำนวนห้องเรียน 6 ห้อง

Copyright © 2020. มูลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน. All Rights Reserved.