เสด็จ ๑,๑๑๑ ครั้ง

เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี     ได้เสด็จฯ ไปทรงงานที่ โรงเรียน ตชด.บ้านท่ากุ่ม (มูลนิธิสุมิตร เลิศสุมิตรกุล อุปถัมภ์) อ.เมือง จ.ตราด ซึ่งเป็นการเสด็จฯ โรงเรียน ตชด. ครั้งที่  ๑,๑๑๑  นับจากการเสด็จฯ ครั้งแรกเมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๒๖ ที่โรงเรียน ตชด.นเรศวรห้วยผึ้ง อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ รวมระยะเวลา ๔๐ ปี

โดยการเสด็จฯ ในครั้งนี้ ได้ทรงมีพระราชหัตถ์ ในสมุดทรงเยี่ยมว่า

ในการนี้ มูลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ฯ

ได้จัดสร้างเหรียญพระ รุ่น “พันร้อยสิบเอ็ดเสด็จ ฯ โรงเรียน ตชด.” ขึ้น และได้นำทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อพระราชทานให้กับครูผู้สอนในโรงเรียน ตชด. ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ยังได้จัดพิมพ์สมุดนักเรียน และสมุดบันทึกสำหรับครู แจกจ่ายให้กับโรงเรียน ตชด.ทั่วประเทศ  โดยสมุดดังกล่าวได้อัญเชิญภาพวาดฝีพระหัตถ์ และบทโคลงพระราชนิพนธ์ ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ได้พระราชทานมาเฉพาะในโอกาสการเสด็จฯ ครบ ๑,๑๑๑ ครั้งในวาระนี้

Copyright © 2020. มูลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน. All Rights Reserved.