เลย

รร.ตชด.เฉลิมราษฎร์บำรุง
จำนวนนักเรียน 29 คน ชาย 13 คน หญิง 16 คน

จำนวนครู 6 คน

จำนวนห้องเรียน 7 ห้อง

รร.ตชด.บ้านห้วยเป้า
จำนวนนักเรียน 126 คน ชาย 68 คน หญิง 58 คน

จำนวนครู 12 คน

จำนวนห้องเรียน 8 ห้อง

รร.ตชด.ฮิลมาร์พาเบิล
จำนวนนักเรียน 74 คน ชาย 38 คน หญิง 36 คน

จำนวนครู 8 คน

จำนวนห้องเรียน 8 ห้อง

รร.ตชด.บ้านนานกปีด
จำนวนนักเรียน 70 คน ชาย 37 คน หญิง 33 คน

จำนวนครู 9 คน

จำนวนห้องเรียน 7 ห้อง

รร.ตชด.บ้านหนองแคน
จำนวนนักเรียน 31 คน ชาย 15 คน หญิง 16 คน

จำนวนครู 7 คน

จำนวนห้องเรียน 6 ห้อง

รร.ตชด.บ้านวังชมภู
จำนวนนักเรียน 80 คน ชาย 46 คน หญิง 34 คน

จำนวนครู 8 คน

จำนวนห้องเรียน 7 ห้อง

ศกร.ตชด.บ้านนาปอ
จำนวนนักเรียน 27 คน ชาย 18 คน หญิง 9 คน

จำนวนครู 5 คน

จำนวนห้องเรียน 8 ห้อง

รร.ตชด.บ้านหมันขาว
จำนวนนักเรียน 70 คน ชาย 42 คน หญิง 28 คน

จำนวนครู 6 คน

จำนวนห้องเรียน 8 ห้อง

Copyright © 2020. มูลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน. All Rights Reserved.