เพชรบูรณ์

รร.ตชด.บ้านโป่งตะแบก
จำนวนนักเรียน 56 คน ชาย 31 คน หญิง 25 คน

จำนวนครู 10 คน

จำนวนห้องเรียน 8 ห้อง

Copyright © 2020. มูลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน. All Rights Reserved.