เพชรบุรี

รร.ตชด.นเรศวรบ้านห้วยโสก
จำนวนนักเรียน 174 คน ชาย 84 คน หญิง 90 คน

จำนวนครู 14 คน

จำนวนห้องเรียน 9 ห้อง

รร.ตชด.บ้านโป่งลึก
จำนวนนักเรียน 245 คน ชาย 126 คน หญิง 119 คน

จำนวนครู 13 คน

จำนวนห้องเรียน 9 ห้อง

ศกร.ตชด.อินทรีอาสา
จำนวนนักเรียน 130 คน ชาย 71 คน หญิง 59 คน

จำนวนครู 10 คน

จำนวนห้องเรียน 8 ห้อง

Copyright © 2020. มูลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน. All Rights Reserved.