อุบลราชธานี

รร.ตชด.บรรจบพันบ้านปากลา
จำนวนนักเรียน 68 คน ชาย 26 คน หญิง 42 คน

จำนวนครู 7 คน

จำนวนห้องเรียน 7 ห้อง

รร.ตชด.บ้านตาเอ็ม
จำนวนนักเรียน 70 คน ชาย 36 คน หญิง 34 คน

จำนวนครู 8 คน

จำนวนห้องเรียน 7 ห้อง

รร.ตชด.บ้านคำสะอาด
จำนวนนักเรียน 86 คน ชาย 42 คน หญิง 44 คน

จำนวนครู 7 คน

จำนวนห้องเรียน 7 ห้อง

รร.ตชด.บ้านท่าแสนคูณ
จำนวนนักเรียน 70 คน ชาย 38 คน หญิง 32 คน

จำนวนครู 7 คน

จำนวนห้องเรียน 7 ห้อง

รร.ตชด.บ้านแก่งศรีโคตร
จำนวนนักเรียน 80 คน ชาย 41 คน หญิง 39 คน

จำนวนครู 7 คน

จำนวนห้องเรียน 7 ห้อง

รร.ตชด.ศาสตราจารย์ ดอกเตอร์เนวิน สคริมชอว์
จำนวนนักเรียน 66 คน ชาย 34 คน หญิง 32 คน

จำนวนครู 7 คน

จำนวนห้องเรียน 9 ห้อง

ศกร.ตชด.ชุมชนป่าหญ้าคา
จำนวนนักเรียน 61 คน ชาย 32 คน หญิง 29 คน

จำนวนครู 7 คน

จำนวนห้องเรียน 7 ห้อง

ศกร.ตชด.บ้านหนองบัวพัฒนา
จำนวนนักเรียน 56 คน ชาย 28 คน หญิง 28 คน

จำนวนครู 6 คน

จำนวนห้องเรียน 7 ห้อง

รร.ตชด.พิทักษ์ปัญญา
จำนวนนักเรียน 102 คน ชาย 54 คน หญิง 48 คน

จำนวนครู 8 คน

จำนวนห้องเรียน 8 ห้อง

รร.ตชด.เอไอเอ ประเทศไทย (บ้านบ๋าฮี)
จำนวนนักเรียน 84 คน ชาย 52 คน หญิง 32 คน

จำนวนครู 8 คน

จำนวนห้องเรียน 7 ห้อง

Copyright © 2020. มูลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน. All Rights Reserved.