อุดรธานี

รร.ตชด.บ้านห้วยเวียงงาม
จำนวนนักเรียน 119 คน ชาย 62 คน หญิง 57 คน

จำนวนครู 12 คน

จำนวนห้องเรียน 8 ห้อง

รร.ตชด.บ้านเมืองทอง
จำนวนนักเรียน 53 คน ชาย 26 คน หญิง 27 คน

จำนวนครู 9 คน

จำนวนห้องเรียน 8 ห้อง

รร.ตชด.บ้านนาชมภู
จำนวนนักเรียน 64 คน ชาย 35 คน หญิง 29 คน

จำนวนครู 8 คน

จำนวนห้องเรียน 9 ห้อง

รร.ตชด.บ้านเทพภูเงิน
จำนวนนักเรียน 48 คน ชาย 32 คน หญิง 16 คน

จำนวนครู 6 คน

จำนวนห้องเรียน 7 ห้อง

รร.ตชด.ไปรษณีย์ไทย (บ้านห้วยหมากหล่ำ)
จำนวนนักเรียน 61 คน ชาย 27 คน หญิง 34 คน

จำนวนครู 11 คน

จำนวนห้องเรียน 7 ห้อง

Copyright © 2020. มูลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน. All Rights Reserved.