อำนาจเจริญ

รร.ตชด.บ้านห้วยฆ้อง
จำนวนนักเรียน 126 คน ชาย 70 คน หญิง 56 คน

จำนวนครู 9 คน

จำนวนห้องเรียน 7 ห้อง

ศกร.ตชด.บ้านภูดานกอย
จำนวนนักเรียน 105 คน ชาย 55 คน หญิง 50 คน

จำนวนครู 9 คน

จำนวนห้องเรียน 8 ห้อง

รร.ตชด.ปูนอินทรี ๕๐ ปี (บ้านห้วยกระแสน)
จำนวนนักเรียน 68 คน ชาย 35 คน หญิง 33 คน

จำนวนครู 8 คน

จำนวนห้องเรียน 7 ห้อง

Copyright © 2020. มูลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน. All Rights Reserved.