สุราษฎร์ธานี

รร.ตชด.เทคนิคมีนบุรีอนุสรณ์ 1
จำนวนนักเรียน 153 คน ชาย 82 คน หญิง 71 คน

จำนวนครู 14 คน

จำนวนห้องเรียน 9 ห้อง

รร.ตชด.บ้านคลองวาย
จำนวนนักเรียน 153 คน ชาย 83 คน หญิง 70 คน

จำนวนครู 12 คน

จำนวนห้องเรียน 8 ห้อง

รร.ตชด.บ้านกอเตย
จำนวนนักเรียน 119 คน ชาย 52 คน หญิง 67 คน

จำนวนครู 13 คน

จำนวนห้องเรียน 9 ห้อง

รร.ตชด.บ้านยางโพรง
จำนวนนักเรียน 198 คน ชาย 96 คน หญิง 102 คน

จำนวนครู 14 คน

จำนวนห้องเรียน 9 ห้อง

Copyright © 2020. มูลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน. All Rights Reserved.