สตูล

รร.ตชด.ยูงทองรัฐประชาสรรค์
จำนวนนักเรียน 92 คน ชาย 56 คน หญิง 36 คน

จำนวนครู 10 คน

จำนวนห้องเรียน 9 ห้อง

รร.ตชด.บ้านส้านแดง
จำนวนนักเรียน 67 คน ชาย 28 คน หญิง 39 คน

จำนวนครู 9 คน

จำนวนห้องเรียน 9 ห้อง

Copyright © 2020. มูลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน. All Rights Reserved.