ศรีสะเกษ

รร.ตชด.บ้านหนองใหญ่
จำนวนนักเรียน 85 คน ชาย 48 คน หญิง 37 คน

จำนวนครู 8 คน

จำนวนห้องเรียน 7 ห้อง

Copyright © 2020. มูลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน. All Rights Reserved.