รายชื่อคณะกรรมการ

คณะกรรมการมูลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

พลตำรวจโท ดร ปิ่นเฉลียว

ประธานกรรมการ

พลตำรวจตรี พันธุ์พงษ์ สุขศิริมัช

รองประธานกรรมการ

พลตำรวจตรี ชาลี เทพา

กรรมการ

พลตำรวจตรี โกสินธ์ บุญสร้าง

กรรมการ

พลตำรวจตรี สุพจน์ เกษมชัยนันท์

กรรมการ

พลตำรวจตรี ไพโรจน์ ทานธรรม

กรรมการ

พันตำรวจตรีหญิง สุธาทิพย์ แสงวัฒนกุล

กรรมการ

พลตำรวจตรี สมกูล กาญจนอุดมการ

กรรมการ

นางพัทธนันท์ เนาว์ในสิน

กรรมการ

นางอรพิม วังปรีชา

กรรมการ

พลตำรวจตรี ไพฑูรย์ กุลัตถ์นาม

กรรมการและเลขานุการ

พันตำรวจเอก พีระศักดิ์ เครือสุวรรณ

กรรมการและเหรัญญิก

Copyright © 2020. มูลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน. All Rights Reserved.