รายชื่อคณะกรรมการ

คณะกรรมการมูลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

พลตำรวจโท ดร ปิ่นเฉลียว

ประธานกรรมการ

พลตำรวจตรี พันธุ์พงษ์ สุขศิริมัช

รองประธานกรรมการ

พลตำรวจตรี โกสินธ์ บุญสร้าง

กรรมการ

พลตำรวจตรี สุพจน์ เกษมชัยนันท์

กรรมการ

พลตำรวจตรี ชาลี เทพา

กรรมการ

พลตำรวจตรี ไพโรจน์ ทานธรรม

กรรมการ

พลตำรวจตรี ไพฑูรย์ กุลัตถ์นาม

กรรมการ

พลตำรวจตรี สมกูล กาญจนอุดมการ

กรรมการ

นางอรพิม วังปรีชา

กรรมการ

นางพัทธนันท์ เนาว์ในสิน

กรรมการ

นางสุธาทิพย์ แสงวัฒนกุล

กรรมการ

พันตำรวจเอก พีระศักดิ์ เครือสุวรรณ

กรรมการ

พันตำรวจเอกหญิง นธี หงษ์ษา

กรรมการและเหรัญญิก

พันตำรวจเอกสิทธิสุนทร สุนทรโชติ

กรรมการและเลขานุการ

พันตำรวจโทหญิง เสาวณีย์ เรืองสุภาภิชาติ

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

Copyright © 2020. มูลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน. All Rights Reserved.