รับมอบเงินบริจาค

"รับมอบเงินบริจาคและอุปกรณ์การเรียน"

เนื่องด้วยสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดกิจกรรม "เดินวิ่งปิ่นหทัยรัน" ครั้งที่ ๒๒ ในวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ และได้มีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนมูลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จึงได้มอบเงินเป็นจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท และอุปกรณ์การเรียนให้แก่มูลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๗.๓๐ น. ณ หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

Copyright © 2020. มูลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน. All Rights Reserved.