ยะลา

รร.ตชด.สังวาลย์วิท 4
จำนวนนักเรียน 64 คน ชาย 36 คน หญิง 28 คน

จำนวนครู 11 คน

จำนวนห้องเรียน 7 ห้อง

รร.ตชด.โรงงานยาสูบ 2
จำนวนนักเรียน 140 คน ชาย 73 คน หญิง 67 คน

จำนวนครู 13 คน

จำนวนห้องเรียน 9 ห้อง

รร.ตชด.นิคมพิทักษ์ราษฎร์
จำนวนนักเรียน 64 คน ชาย 32 คน หญิง 32 คน

จำนวนครู 10 คน

จำนวนห้องเรียน 8 ห้อง

รร.ตชด.บ้านปาโจแมเราะ
จำนวนนักเรียน 131 คน ชาย 71 คน หญิง 60 คน

จำนวนครู 14 คน

จำนวนห้องเรียน 9 ห้อง

รร.ตชด.เฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษาฯ
จำนวนนักเรียน 115 คน ชาย 56 คน หญิง 59 คน

จำนวนครู 12 คน

จำนวนห้องเรียน 9 ห้อง

ศกร.ตชด.บ้านภักดี
จำนวนนักเรียน 74 คน ชาย 43 คน หญิง 31 คน

จำนวนครู 12 คน

จำนวนห้องเรียน 8 ห้อง

Copyright © 2020. มูลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน. All Rights Reserved.