พิษณุโลก

รร.ตชด.บ้านลาดเรือ
จำนวนนักเรียน 26 คน ชาย 16 คน หญิง 10 คน

จำนวนครู 9 คน

จำนวนห้องเรียน 9 ห้อง

รร.ตชด.อาทรอุทิศ
จำนวนนักเรียน 44 คน ชาย 14 คน หญิง 30 คน

จำนวนครู 9 คน

จำนวนห้องเรียน 8 ห้อง

รร.ตชด.บ้านรักไทย
จำนวนนักเรียน 27 คน ชาย 18 คน หญิง 9 คน

จำนวนครู 10 คน

จำนวนห้องเรียน 9 ห้อง

รร.ตชด.บ้านนุชเทียน
จำนวนนักเรียน 48 คน ชาย 21 คน หญิง 27 คน

จำนวนครู 10 คน

จำนวนห้องเรียน 9 ห้อง

Copyright © 2020. มูลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน. All Rights Reserved.