พันร้อยสิบเอ็ด เสด็จฯ รร.ตชด.

"พันร้อยสิบเอ็ด เสด็จฯ รร.ตชด."

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีจะเสด็จฯ ทรงงานที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ครบ ๑,๑๑๑ ครั้งในปี พ.ศ.๒๕๖๖ นี้

รวมระยะเวลา ๔๐ ปี (นับจากการเสด็จฯ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๖)

การนี้มูลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในพระราชูปถัมภ์ฯ จึงได้จัดพิมพ์สมุดนักเรียน(สมุดการบ้าน) เพื่อแจกจ่ายให้กับนักเรียนในถิ่นทุรกันดารห่างไกลคมนาคม และเพื่อร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อเด็กและเยาวชนเหล่านี้

เป็นสมุดขนาด ๔๐ แผ่น ปกพิมพ์สี่สี และเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อผู้เรียน ปกหน้าได้อัญเชิญภาพวาดฝีพระหัตถ์ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ได้พระราชทานมาเฉพาะในโอกาสการเสด็จฯ ครบ ๑,๑๑๑ ครั้งในวาระนี้

ปกหลังอัญเชิญลายพระราชหัตถ์ฯ ที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแก่หน่วยงานในโอกาสต่างๆ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เรียนและคณะครู

เป้าหมายการจัดพิมพ์ ๕๐,๐๐๐ เล่ม งบประมาณ ๗๕๐,๐๐๐ บาท

ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบได้ที่ ธนาคารกรุงไทย สาขาซอยอารีย์

บัญชี มูลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนฯ เลขที่ 172-0-24002-7

เงินบริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้

หรือ

สแกน QR Code

ผ่านแอพพลิเคชั่นธนาคาร

สามารถลดหย่อนภาษีได้ทันที

ในระบบ e-donation

ข้อมูลเพิ่มเติม :

www.bppsf.com

Facebook: มูลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

ติดต่อสอบถาม :

ร.ต.อ.(ญ) วิภาวดี นกแก้ว

ร.ต.อ.(ญ) ภัชชญา สนธิงาม

ร.ต.อ.(ญ) ปิยวรรณ พันรังษี

ร.ต.ท.(ญ) ดวงพร สกลวรารุ่งเรือง

062-470-5611

080-659-6195

086-689-3006

096-359-4661

Copyright © 2020. มูลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน. All Rights Reserved.