พัทลุง

รร.ตชด.บ้านควนตะแบก
จำนวนนักเรียน 108 คน ชาย 58 คน หญิง 50 คน

จำนวนครู 10 คน

จำนวนห้องเรียน 8 ห้อง

Copyright © 2020. มูลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน. All Rights Reserved.