พระเครื่องรุ่น “บรรจบพัน”

พระเครื่อง รุ่น “บรรจบพัน”

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเริ่มงานพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร หรือ โครงการ กพค. มาตั้งแต่ปี ๒๕๒๓ จนถึงปัจจุบันรวมระยะเวลาได้ ๔๐ ปี ตลอดระยะเวลาแห่งการทรงงาน ได้เสด็จฯไปทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศอย่างสม่ำเสมอ จนครบ ๑,๐๐๐ ครั้ง เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ นี้ มูลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จึงได้จัดทำโครงการจัดสร้างพระเครื่อง รุ่น “บรรจบพัน” ขึ้น เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ได้เสด็จฯทรงงานครบ ๑,๐๐๐ ครั้ง

พระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระกนิษฐาราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญพระนามาภิไธย ” ส.ธ. ” ประดิษฐานด้านหลังพระเครื่องรุ่น”บรรจบพัน” ทุกองค์ พร้อมทั้งได้พระราชทานพวงมาลัยแห้งที่ทรงนมัสการแล้ว เพื่อใช้ในการจัดทำมวลสารสำหรับการจัดสร้างพระเครื่องรุ่น “บรรจบพัน” ครั้งนี้

ลักษณะเฉพาะ เป็นพระผงปางนาคปรก ขนาด ๑.๙ × ๒.๙ ซม. เนื้อดินหลักขององค์พระเป็นดินแท้จากทุกโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ที่ได้เสด็จฯไปทรงงาน จำนวนจัดสร้าง ๕๐,๐๐๐ องค์

พิธีพุทธาภิเษก

๑. วันที่ ๑๐ ก.ค. ๖๓ ณ ศาลเจ้าพ่อเสือ อ.เมืองนครราชสีมา

๒. วันที่ ๑๑-๒๔ ก.ค. ๖๓ หลวงพ่อประกอบฐานิสโร วัดป่าเขากระบุด อ.ครบุรี จว.นครราชสีมา

๓. วันที่ ๒๕ ก.ค. – ๑๔ ส.ค. ๖๓ พระครูธรรมญาณโสภณ วัดดอนขนุน อ.โพธิ์ตาก จว.หนองคาย

๔. วันที่ ๑๕-๑๙ ส.ค. ๖๓ หลวงพ่อสุนทร จันทเถโร วัดหนองสะเดา อ.หนองแค จว.สระบุรี

๕. วันที่ ๒๐-๒๖ ส.ค. ๖๓ พระครูภาวนารัตนวิสิฐ(อาจารย์หม่ำ) วัดนพรัตนาราม อ.นบพิตำ จว.นครศรีธรรมราช

๖. วันที่ ๒๗ ส.ค. ๖๓ ร่วมพิธีพุทธาภิเษกพร้อมหลวงพ่อทวดรุ่น ๑๒๓ ปี โรงเรียนมหาวชิราวุธ ณ โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา โดยทีสมเด็จพระธีรญาณมุนี เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาสวรวิหาร เป็นองค์ประธานฝ่ายบรรพชิต และ นาย พลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

๗. วันที่ ๒๘ ก.ย. ๖๓ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระสุหร่ายพระเครื่องรุ่นบรรจบพัน ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบรรจบพันบ้านปากลา อ.โขงเจียม จว.อุบลราชธานี

Copyright © 2020. มูลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน. All Rights Reserved.