ประจวบคีรีขันธ์

รร.ตชด.บ้านเขาจ้าว
จำนวนนักเรียน 75 คน ชาย 34 คน หญิง 41 คน

จำนวนครู 10 คน

จำนวนห้องเรียน 8 ห้อง

รร.ตชด.บ้านย่านซื่อ
จำนวนนักเรียน 86 คน ชาย 55 คน หญิง 31 คน

จำนวนครู 10 คน

จำนวนห้องเรียน 8 ห้อง

รร.ตชด.นเรศวนป่าละอู
จำนวนนักเรียน 201 คน ชาย 112 คน หญิง 89 คน

จำนวนครู 10 คน

จำนวนห้องเรียน 8 ห้อง

รร.ตชด.บ้านท่าวังหิน
จำนวนนักเรียน 64 คน ชาย 35 คน หญิง 29 คน

จำนวนครู 10 คน

จำนวนห้องเรียน 9 ห้อง

รร.ตชด.บ้านแพรกตะคร้อ
จำนวนนักเรียน 272 คน ชาย 120 คน หญิง 152 คน

จำนวนครู 13 คน

จำนวนห้องเรียน 10 ห้อง

รร.ตชด.บ้านคลองน้อย
จำนวนนักเรียน 133 คน ชาย 72 คน หญิง 61 คน

จำนวนครู 9 คน

จำนวนห้องเรียน 8 ห้อง

รร.ตชด.บ้านป่าหมาก
จำนวนนักเรียน 162 คน ชาย 84 คน หญิง 78 คน

จำนวนครู 10 คน

จำนวนห้องเรียน 8 ห้อง

ศกร.ตชด.บ้านคีรีล้อม
จำนวนนักเรียน 98 คน ชาย 52 คน หญิง 46 คน

จำนวนครู 9 คน

จำนวนห้องเรียน 9 ห้อง

Copyright © 2020. มูลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน. All Rights Reserved.