บุรีรัมย์

รร.ตชด.ชมรม 9 สมาคมจีนแห่งประเทศไทยอุปถัมภ์
จำนวนนักเรียน 519 คน ชาย 308 คน หญิง 211 คน

จำนวนครู 28 คน

จำนวนห้องเรียน 16 ห้อง

ศกร.ตชด.ทรัพย์ทรายทอง
จำนวนนักเรียน 85 คน ชาย 45 คน หญิง 40 คน

จำนวนครู 12 คน

จำนวนห้องเรียน 7 ห้อง

Copyright © 2020. มูลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน. All Rights Reserved.