บึงกาฬ

รร.ตชด.บ้านห้วยดอกไม้
จำนวนนักเรียน 34 คน ชาย 14 คน หญิง 20 คน

จำนวนครู 8 คน

จำนวนห้องเรียน 9 ห้อง

รร.ตชด.บ้านหนองตะไก้
จำนวนนักเรียน 68 คน ชาย 37 คน หญิง 31 คน

จำนวนครู 5 คน

จำนวนห้องเรียน 9 ห้อง

รร.ตชด.บ้านนาแวง
จำนวนนักเรียน 80 คน ชาย 41 คน หญิง 39 คน

จำนวนครู 7 คน

จำนวนห้องเรียน 7 ห้อง

รร.ตชด.บ้านคำชมภู
จำนวนนักเรียน 75 คน ชาย 44 คน หญิง 31 คน

จำนวนครู 5 คน

จำนวนห้องเรียน 8 ห้อง

รร.ตชด.บ้านไทยเสรี
จำนวนนักเรียน 71 คน ชาย 38 คน หญิง 33 คน

จำนวนครู 6 คน

จำนวนห้องเรียน 7 ห้อง

Copyright © 2020. มูลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน. All Rights Reserved.