นราธิวาส

รร.ตชด.บ้านไอร์บือแต
จำนวนนักเรียน 206 คน ชาย 109 คน หญิง 97 คน

จำนวนครู 13 คน

จำนวนห้องเรียน 9 ห้อง

รร.ตชด.บ้านตืองอช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 13
จำนวนนักเรียน 186 คน ชาย 95 คน หญิง 91 คน

จำนวนครู 11 คน

จำนวนห้องเรียน 8 ห้อง

รร.ตชด.บ้านละโอ
จำนวนนักเรียน 77 คน ชาย 34 คน หญิง 43 คน

จำนวนครู 12 คน

จำนวนห้องเรียน 9 ห้อง

รร.ตชด.บ้านลีลานนท์
จำนวนนักเรียน 113 คน ชาย 70 คน หญิง 43 คน

จำนวนครู 16 คน

จำนวนห้องเรียน 9 ห้อง

รร.ตชด.การท่าอากาศยานฯ
จำนวนนักเรียน 74 คน ชาย 34 คน หญิง 40 คน

จำนวนครู 11 คน

จำนวนห้องเรียน 9 ห้อง

Copyright © 2020. มูลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน. All Rights Reserved.