นครศรีธรรมราช

รร.ตชด.บ้านเขาวัง
จำนวนนักเรียน 67 คน ชาย 39 คน หญิง 28 คน

จำนวนครู 12 คน

จำนวนห้องเรียน 9 ห้อง

ศกร.ตชด.บ้านห้วยตง
จำนวนนักเรียน 119 คน ชาย 50 คน หญิง 69 คน

จำนวนครู 11 คน

จำนวนห้องเรียน 9 ห้อง

ศกร.ตชด.บ้านหลังอ้ายหมี
จำนวนนักเรียน 103 คน ชาย 59 คน หญิง 44 คน

จำนวนครู 12 คน

จำนวนห้องเรียน 9 ห้อง

Copyright © 2020. มูลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน. All Rights Reserved.