นครพนม

รร.ตชด.ชูทิศวิทยา
จำนวนนักเรียน 127 คน ชาย 59 คน หญิง 68 คน

จำนวนครู 11 คน

จำนวนห้องเรียน 8 ห้อง

รร.ตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 8
จำนวนนักเรียน 83 คน ชาย 46 คน หญิง 37 คน

จำนวนครู 9 คน

จำนวนห้องเรียน 7 ห้อง

รร.ตชด.บ้านหาดทรายเพ
จำนวนนักเรียน 26 คน ชาย 9 คน หญิง 17 คน

จำนวนครู 8 คน

จำนวนห้องเรียน 7 ห้อง

รร.ตชด.บ้านหนองดู่
จำนวนนักเรียน 177 คน ชาย 97 คน หญิง 80 คน

จำนวนครู 11 คน

จำนวนห้องเรียน 9 ห้อง

รร.ตชด.บ้านนาสามัคคี
จำนวนนักเรียน 35 คน ชาย 22 คน หญิง 13 คน

จำนวนครู 8 คน

จำนวนห้องเรียน 7 ห้อง

รร.ตชด.คอนราดเฮงเค็ล
จำนวนนักเรียน 67 คน ชาย 32 คน หญิง 35 คน

จำนวนครู 10 คน

จำนวนห้องเรียน 7 ห้อง

ศกร.ตชด.บ้านนากระเสริม
จำนวนนักเรียน 82 คน ชาย 39 คน หญิง 43 คน

จำนวนครู 10 คน

จำนวนห้องเรียน 8 ห้อง

ศกร.ตชด.บ้านปากห้วยม่วง
จำนวนนักเรียน 117 คน ชาย 54 คน หญิง 63 คน

จำนวนครู 10 คน

จำนวนห้องเรียน 8 ห้อง

Copyright © 2020. มูลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน. All Rights Reserved.