ตาก

รร.ตชด.จุฬา - ธรรมศาสตร์ 3
จำนวนนักเรียน 179 คน ชาย 93 คน หญิง 86 คน

จำนวนครู 9 คน

จำนวนห้องเรียน 9 ห้อง

รร.ตชด.เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนพรรษา (บ้านแพะ จังหวัดตาก)
จำนวนนักเรียน 148 คน ชาย 71 คน หญิง 77 คน

จำนวนครู 10 คน

จำนวนห้องเรียน 9 ห้อง

รร.ตชด.เทคนิคอาสา 1
จำนวนนักเรียน 271 คน ชาย 143 คน หญิง 128 คน

จำนวนครู 14 คน

จำนวนห้องเรียน 12 ห้อง

รร.ตชด.บ้านแม่กลองคี
จำนวนนักเรียน 567 คน ชาย 321 คน หญิง 246 คน

จำนวนครู 17 คน

จำนวนห้องเรียน 19 ห้อง

รร.ตชด.บ้านเลตองคุ
จำนวนนักเรียน 579 คน ชาย 262 คน หญิง 317 คน

จำนวนครู 14 คน

จำนวนห้องเรียน 17 ห้อง

รร.ตชด.บ้านแม่จันทะ
จำนวนนักเรียน 230 คน ชาย 122 คน หญิง 108 คน

จำนวนครู 14 คน

จำนวนห้องเรียน 11 ห้อง

รร.ตชด.บ้านกามาผาโด้
จำนวนนักเรียน 81 คน ชาย 40 คน หญิง 41 คน

จำนวนครู 7 คน

จำนวนห้องเรียน 8 ห้อง

รร.ตชด.เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนพรรษา (บ้านหม่องกั๊วะ จังหวัดตาก)
จำนวนนักเรียน 445 คน ชาย 198 คน หญิง 247 คน

จำนวนครู 20 คน

จำนวนห้องเรียน 13 ห้อง

รร.ตชด.ท่านผู้หญิงทวี มณีนุตร
จำนวนนักเรียน 109 คน ชาย 55 คน หญิง 54 คน

จำนวนครู 10 คน

จำนวนห้องเรียน 8 ห้อง

ศกร.ตชด.บ้านแม่อมยะ
จำนวนนักเรียน 175 คน ชาย 100 คน หญิง 75 คน

จำนวนครู 6 คน

จำนวนห้องเรียน 9 ห้อง

ศกร.ตชด.บ้านแม่ละนา
จำนวนนักเรียน 182 คน ชาย 92 คน หญิง 90 คน

จำนวนครู 7 คน

จำนวนห้องเรียน 9 ห้อง

ศกร.ตชด.บ้านพอบือละคี
จำนวนนักเรียน 88 คน ชาย 42 คน หญิง 46 คน

จำนวนครู 7 คน

จำนวนห้องเรียน 9 ห้อง

ศกร.ตชด.บ้านแม่หละคี
จำนวนนักเรียน 104 คน ชาย 58 คน หญิง 46 คน

จำนวนครู 8 คน

จำนวนห้องเรียน 9 ห้อง

ศกร.ตชด.บ้านคะเนจือทะ
จำนวนนักเรียน 108 คน ชาย 56 คน หญิง 52 คน

จำนวนครู 8 คน

จำนวนห้องเรียน 9 ห้อง

รร.ตชด.หม่อมราชวงศ์เฉลิมลักษณ์ จันทรเสน
จำนวนนักเรียน 197 คน ชาย 81 คน หญิง 116 คน

จำนวนครู 16 คน

จำนวนห้องเรียน 11 ห้อง

ศกร.ตชด.บ้านทีวะเบยทะ
จำนวนนักเรียน 57 คน ชาย 33 คน หญิง 24 คน

จำนวนครู 6 คน

จำนวนห้องเรียน 9 ห้อง

ศกร.ตชด.บ้านวะกะเบโค๊ะ (เอ็ม เอส ไอ จี อุปถัมภ์)
จำนวนนักเรียน 81 คน ชาย 47 คน หญิง 34 คน

จำนวนครู 9 คน

จำนวนห้องเรียน 9 ห้อง

ศกร.ตชด.บ้านเลผะสุคี
จำนวนนักเรียน 58 คน ชาย 26 คน หญิง 32 คน

จำนวนครู 8 คน

จำนวนห้องเรียน 9 ห้อง

ศกร.ตชด.บ้านเลโพเด
จำนวนนักเรียน 112 คน ชาย 53 คน หญิง 59 คน

จำนวนครู 4 คน

จำนวนห้องเรียน 9 ห้อง

ศกร.ตชด.บ้านตีนดอย
จำนวนนักเรียน 104 คน ชาย 57 คน หญิง 47 คน

จำนวนครู 8 คน

จำนวนห้องเรียน 9 ห้อง

รร.ตชด.ศาสตราจารย์สำเภา-ไพวรรณ วรางกูร
จำนวนนักเรียน 110 คน ชาย 56 คน หญิง 54 คน

จำนวนครู 7 คน

จำนวนห้องเรียน 8 ห้อง

ศกร.ตชด.พระยาประสาทธาตุการย์และคุณหญิงวาส (ประนิช)
จำนวนนักเรียน 61 คน ชาย 31 คน หญิง 30 คน

จำนวนครู 7 คน

จำนวนห้องเรียน 8 ห้อง

ศกร.ตชด.บ้านห้วยสลุง
จำนวนนักเรียน 100 คน ชาย 56 คน หญิง 44 คน

จำนวนครู 8 คน

จำนวนห้องเรียน 9 ห้อง

ศกร.ตชด.บ้านเทอคี (ห้วยสินา)
จำนวนนักเรียน 38 คน ชาย 22 คน หญิง 16 คน

จำนวนครู 6 คน

จำนวนห้องเรียน 8 ห้อง

Copyright © 2020. มูลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน. All Rights Reserved.