ตราสัญลักษณ์

ตราสัญลักษณ์ของมูลนิธิ

เป็นภาพหกเหลี่ยมสีม่วง เดินกรอบสีเงิน ย่อมุมไม้สิบสอง ภายในบรรจุอักษรย่อ "มรช" มีข้อความเป็นอักษรภาษาไทยว่า "มูลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน" และข้อความตัวอักษรภาษาอังกฤษว่า "Border Patrol Police School Foundation"

ความหมาย ของตราสัญลักษณ์ “มูลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน”

                 สีม่วง คือ สีประจำพระองค์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์ผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อ เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

                 กรอบหกเหลี่ยมสีม่วง มีแนวคิดจาก หินเขี้ยวหนุมาน (Amethyst) หรือ พลอยม่วง ที่มีรูปเป็นผลึกหกเหลี่ยมเชื่อกันว่าเป็นรัตนชาติที่มีพลังอานุภาพแห่งความศักดิ์สิทธิ์ เป็นพลังแห่งพุทธคุณ เป็นช่องทางแห่งแสงสว่าง สื่อถึงมูลนิธิฯ ในฐานะองค์กรที่มุ่งนำแสงสว่าง คือโอกาสและชีวิตที่ดี มอบแก่เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

                 ย่อมุมไม้สิบสอง เป็นสถาปัตยกรรมไทย ที่ต้องการเพิ่มความนุ่มนวล ลดความแข็งกระด้าง ลบมุมคมที่เป็นอันตราย สื่อถึงความเป็นมูลนิธิฯ ในฐานะองค์กรการกุศล ที่มุ่งทำคุณประโยชน์ต่อบ้านเมือง โดยแท้

Copyright © 2020. มูลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน. All Rights Reserved.