ตราด

รร.ตชด.บ้านท่ากุ่ม
จำนวนนักเรียน 71 คน ชาย 41 คน หญิง 30 คน

จำนวนครู 10 คน

จำนวนห้องเรียน 9 ห้อง

รร.ตชด.บ้านเขาฉลาด
จำนวนนักเรียน 80 คน ชาย 41 คน หญิง 39 คน

จำนวนครู 12 คน

จำนวนห้องเรียน 9 ห้อง

Copyright © 2020. มูลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน. All Rights Reserved.