จันทบุรี

รร.ตชด.บ้านน้ำแดง
จำนวนนักเรียน 90 คน ชาย 52 คน หญิง 38 คน

จำนวนครู 12 คน

จำนวนห้องเรียน 9 ห้อง

รร.ตชด.บ้านคลองมะลิประเวศน์วิทยา
จำนวนนักเรียน 107 คน ชาย 51 คน หญิง 56 คน

จำนวนครู 13 คน

จำนวนห้องเรียน 9 ห้อง

รร.ตชด.สิงคโปร์แอร์ไลน์สฯ
จำนวนนักเรียน 210 คน ชาย 122 คน หญิง 88 คน

จำนวนครู 13 คน

จำนวนห้องเรียน 9 ห้อง

รร.ตชด.บ้านบ่อชะอม
จำนวนนักเรียน 68 คน ชาย 32 คน หญิง 36 คน

จำนวนครู 13 คน

จำนวนห้องเรียน 9 ห้อง

รร.ตชด.บ้านหางแมว
จำนวนนักเรียน 140 คน ชาย 71 คน หญิง 69 คน

จำนวนครู 14 คน

จำนวนห้องเรียน 9 ห้อง

รร.ตชด.บ้านคลองแดง
จำนวนนักเรียน 78 คน ชาย 42 คน หญิง 36 คน

จำนวนครู 13 คน

จำนวนห้องเรียน 9 ห้อง

Copyright © 2020. มูลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน. All Rights Reserved.