ความเป็นมา

ความเป็นมาของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (รร.ตชด.)

รร.ตชด.แห่งแรกก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๔๙๙ ด้วยเหตุผลเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดน โดยใช้วิธีการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่เป็นหลัก ถึงปัจจุบันได้จัดตั้งโรงเรียนมาแล้วรวม ๗๖๓ โรง ได้ยุบเลิกหรือมอบโอนให้หน่วยงานด้านการศึกษาจำนวน ๕๔๓ โรง ปัจุบันมีโรงเรียนจำนวน ๒๒๐-๖ โรง จัดการเรียนการสอนชั้น ป.๑(เป็นชั้นมัธยม จำนวน ๒ โรง) มีครู ตชด. ๑,๔๖๗ นาย นักเรียน ๒๖,๕๗๗ คน

งาน รร.ตชด.ได้รับพระมหากรุณาธิคุณมาแต่แรกเริ่ม ดังนี้

๑๐ เมษายน ๒๕๐๕ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้พระราชทานพระราชทรัพย์สร้าง รร.ตชด.ในพระอุปถัมภ์โรงเรียนแรก คือ รร.เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ ๑ ต่อมาทรงสร้าง รร.เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ ๒ เพิ่มเติมอีก ๑ โรง ในปี พ.ศ.๒๕๐๙

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๖ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชทรัพย์สร้าง รร.ในพระอุปถัมภ์โรงเรียนแรก คือ รร.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๑ และได้ทรงสร้างต่อเนื่องเป็นลำดับมาอีก ๙ โรง จนถึง รร.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๑๐ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๘

นับแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๕ ต่อเนื่องมาถีงปี พ.ศ.๒๕๓๔ รวมเวลา ๒๙ ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้ทรงรับ รร.ตชด.ใว้ในพระอุปถัมภ์ พร้อมทรงชักชวนผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินสร้างรร.ตชด.อีกถึง ๑๔๐ โรง

จนกระทั่งปี พ.ศ.๒๕๒๓ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงพระกรุณาพระราชทานโครงการตามพระราชดำริฯ เพื่อพัฒนางาน รร.ตชด.มาอย่างต่อเนื่องอีกหลายโครงการจนถึงปัจจุบัน

เหตุผลในการจัดตั้งมูลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

จะเห็นได้ว่างาน รร.ตชด.ถือเป็นงานด้านความมั่นคงรูปแบบหนึ่งที่มีความพิเศษอยู่ที่การยึดประชาชนในพื้นที่เป็นศูนย์กลางการดำเนินงาน และยึดแนวทางโครงการตามพระราชดำริเป็นหลักนำในการปฏิบัติตลอดมานับแต่เริ่มก่อตั้ง รร.ตชด.

จวบจนปัจจุบันสภาพสังคมได้มีพัฒนาการไปอย่างก้าวหน้าและรวดเร็ว ทั้งด้านแนวคิดและวัตถุหลายสิ่ง มีความหลากหลายและสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ในขณะที่การปฏิบัติในภาคราชการยังคงต้องยึดถือระเบียบและวิธีการปฏิบัติตามรูปแบบที่กำหนดไว้ ส่งผลให้การปฏิบัติเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และการสนองโครงการตามพระราชดำริเป็นไปได้ไม่คล่องตัวเท่าที่ควร

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน จึงมีดำริที่จะจัดตั้งมูลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนขึ้นควบคู่ไปกับงาน รร.ตชด.เพื่อเสริมการปฏิบัติในการตอบสนองความต้องการของประชาชน และสนองงานโครงการตามพระราชดำริฯ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

มูลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จึงได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙

ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ทะเบียนเลขที่ พบ ๑ / ๒๕๕๙ ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยนายทะเบียนมูลนิธิจังหวัดเพชรบุรี

พระมหากรุณาธิคุณ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงรับมูลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอยู่ในพระราชูปถัมภ์ ตั้งแต่วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

Copyright © 2020. มูลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน. All Rights Reserved.