คลิปหนังสั้น

มูลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนฯ

เชิญชวนทำคลิปหนังสั้น 5 นาที

เรื่อง “ 1234 ได้ดี เพราะ รร.ตชด. ”

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานลายพระราชหัตถ์ ตีพิมพ์

ในหนังสือที่ระลึก พันร้อยสิบเอ็ด เสด็จฯ รร.ตชด. ความตอนหนึ่งว่า

"......คิดถึงงาน รร.ตชด.เริ่มต้นเมื่อ 40 กว่าปีมาแล้ว ด้วยความคิดอยากให้

นักเรียนในถิ่นทุรกันดาร มีอาหารดี สุขภาพดี มีความรู้ด้านการเกษตร

และการประกอบอาหาร ได้เล่าเรียน มีความเป็นอยู่เท่าเทียมผู้อื่น

ที่เริ่มงานที่ รร.ตชด. เพราะรู้จักคุ้นเคยกับ ตชด. พูดกันเข้าใจง่าย

ตชด.ดูแล รร.ที่อยู่ในถิ่นยากลำบากจริงๆ นอกจาก ตชด.แล้ว มีผู้อื่นช่วย

อีกมากมายและยังช่วยต่อไป

ได้พบศิษย์เก่า ตชด. ที่เคยเจอกันเมื่อครั้งพวกเขายังเด็ก ได้เห็นเขาเติบโต

ได้ทำงานเป็นประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัวและสังคมประเทศชาติ

จะเยี่ยม รร.ตชด.ต่อไป พยายามให้ครบโครงการหน้าที่มีชื่อว่า

1234 ได้ดี เพราะ รร.ตชด."

พระปณิธานมุ่งมั่น และพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่พระราชทานต่อเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

คือ สายธารน้ำพระทัยที่มิเคยเหือดหาย

ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปีที่ผ่านมา มีใครบ้าง ที่ได้ดีเพราะ รร.ตชด. พวกเขาทำอะไร คิดอะไร และได้ทำตน

เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัวและสังคมประเทศชาติ ตามที่ทรงตั้งพระทัยไว้หรือไม่ อย่างไร และนอกจากเด็ก

และเยาวชนในถิ่นทุรกันดารแล้ว มีใครอื่นอีกที่ "ได้ดี" ่จากพระราชภารกิจนี้

มูลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนฯ ขอเชิญมาช่วยกันสืบค้น สร้างสรรค์และถ่ายทอดเรื่องราว เป็นคลิป

หนังสั้น ความยาว 5 นาที ใน หัวข้อ " 1234 ได้ดีเพราะ รร.ตชด." เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสที่จะเสด็จฯ เยี่ยม รร.ตชด.ครบ 1234 ครั้ง

ข้อกำหนดการส่งประกวด

1) ผู้ผลิตผลงานเป็น ครู/นักเรียน หรือศิษย์เก่า โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

2) ความยาว 3-5 นาที รวมภาพ/ข้อความบทนำเรื่อง และภาพ/ข้อความบทปิดท้ายเรื่อง

3) ชิ้นงานที่ส่งเป็นคลิปวีดีโอ Full HD 1080P

4) ส่งผลงานได้ที่ Bppsfmail@gmail.com

5) ต้องไม่เป็นผลงานที่ทำซ้ำ ดัดแปลง และไม่เคยเผยแพร่หรือรับรางวัลใดๆ มาก่อน

ช่วงเวลาส่งผลงานประกวด :

วันที่ 1-31 มีนาคม 2567

ประกาศผลวันที่ 22 เมษายน 2567

รางวัล :

รางวัลชนะเลิศ

รองฯ อันดับ 1

รองฯ อันดับ 2

เงินสดจำนวน 20,000 บาท

เงินสดจำนวน 12,000 บาท

เงินสดจำนวน 8,000 บาท

Copyright © 2020. มูลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน. All Rights Reserved.