ข่าวในพระราชสำนัก

เสด็จฯ เยือนโรงเรียนใน ราชอาณาจักรภูฏาน 23 พฤษภาคม 2559

เสด็จฯ เยือนโรงเรียนใน ราชอาณาจักรภูฏาน 25 พฤษภาคม 2559

เสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ 29 พฤษภาคม 2561

เสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ 29 พฤษภาคม 2561

เสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 4 มิถุนายน 2562

เสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 8 พฤษภาคม 2558

เสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 8 พฤษภาคม 2558

เสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 8 ธันวาคม 58

เสด็จฯ เยือนโรงเรียนใน ราชอาณาจักรภูฏาน 24 พฤษภาคม 2559

เสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต 4 มิถุนายน 62

เสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต 4 มิถุนายน 62

เสด็จฯ เยือนราชอาณาจักรกัมพูชา 22-24 กุมภาพันธ์ 2559

เสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 8 มีนาคม 2559

เสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 5 ตุลาคม 2558

เสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 5 ตุลาคม 2558

เสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐมองโกเลีย 25 กันยายน 2552

Copyright © 2020. มูลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน. All Rights Reserved.