พระราชกรณียกิจ

การเสด็จฯเปิด รร.ตชด. ๙๐๕

๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จฯเยี่ยม รร.ตชด.บ้านจ่อปราคี อ.แม่สะเรียง จว.แม่ฮ่องสอน นับเป็นการเสด็จฯ รร.ตชด.ครั้งที่ ๙๐๕ (๙๐๕ เป็น รหัสประจำพระองค์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ใช้เรียกขานทางวิทยุสื่อสาร )

การเสด็จฯ รร.ตชด.ครั้งที่ ๑๐๐๐ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓

๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จฯเยี่ยม รร.ตชด.บ้านปากลา อ.โขงเจียม จว.อุบลราชธานี นับเป็นการเสด็จฯ รร.ตชด.ครั้งที่ 1,000 หลังจากที่ได้เสด็จฯครั้งแรกเมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๒๖

เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติฯ ที่ได้ทรงเสด็จฯ เยี่ยม รร.ตชด. มาอย่างต่อเนือง กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน จึงได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนแห่งนี้เป็น " รร.ตชด. บรรจบพันบ้านปากลา" พร้อมกับส่วนราชการต่างๆในจังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯขึ้น

ภาพวาดฝีพระหัตถ์พระราชทาน และข้อความพระราชทาน

พรพระราชทาน

  • เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี รร.ตชด. เมื่อ ๘ มกราคม ๒๕๔๙
  • เนื่องในโอกาสครบรอบ ๖๐ ปี รร.ตชด. เมื่อ ๑ กุมภาพัยธ์ ๒๕๕๙
  • เนื่องในโอกาสครบรอบ ๖๓ ปี กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เมื่อ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙
  • เนื่องในโอกาสครบรอบ ๖๕ ปี รร.ตชด. เมื่อ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓

ภาพวาดฝีพระหัตถ์ และบทกลอนพระราชทาน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทาน ภาพวาดฝีพระหัตถ์ จำนวน 7 ภาพ พร้อมบทกลอนพระราชทาน เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 เพื่อใช้ประกอบการประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมต่างๆ เนื่องในโอกาสเสด็จฯ ทรงงานที่ รร.ตชด.ครบ ๑๐๐๐ ครั้งในปี ๒๕๖๓

ภาพฝีพระหัตถ์เป็นภาพที่สื่อถึงตัวเลข 1000 มีด้วยกัน 2 ชุดภาพ คือ

1) ชุดภาพอักษรสัญลักษณ์ มี 4 ภาพ

2) ชุดภาพโครงการตามพระราชดำริ มี 3 ภาพ

การเสด็จฯ รร.ตชด.ทางระบบ online

 

Copyright © 2020. มูลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน. All Rights Reserved.