กิจกรรมของมูลนิธิ

Quality Organic Food Is Important to Us, Why?

เครื่องกรองน้ำสำหรับโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร

         ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ โดยการประสานงานร่วมกับสโมสรโรตารี่ทวีวัฒนา ทูลเกล้าฯ ถวายเครื่องกรองน้ำระบบ Reverse Osmosis จำนวน ๒๐๐ เครื่อง (มูลค่ารวม ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท ) เพื่อใช้ในโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร

ผู้ดูแลเด็กประจำ ศูนย์การเรียน ตชด.บ้านจะนู

         ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ได้ประสานงานเพื่อขอรับการสนับสนุนค่าจ้างครูผู้ดูแลเด็กเล็ก ของศูนย์การเรียนตชด.บ้านจะนู อ.เมือง จว.เชียงราย จำนวน ๑ อัตรา ซึ่งประสพปัญหาการขาดแคลนครูที่สามารถสื่อสารกับนักเรียนชั้นเด็กเล็กที่เป็นชนเผ่า การนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้ทรงพระกรุณา พระราชทานเงินค่าตอบแทนจัดจ้างครูผู้ดูแลเด็กเล็กแห่งนี้ให้สืบมา

ผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ จากชุมชนชาวปกาเกอะญอ จว.ตาก

         ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ได้จัดทำโครงการฝึกอาชีพให้กับนักเรียนและศิยษ์เก่า รร.ตชด.บ้านหม่องกั๊วะ อ.อุ้มผางจว.ตาก โดยการพัฒนาทักษะอาชีพผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ ซึ่งผลการดำเนินการสามารถสร้างเป็นอาชีพได้อีกทั้งทาง รร.และศิษย์เก่ายังได้จัดทำแปลงปลูกไผ่ทดแทนขึ้นในพื้นที่เพื่อหมุนเวียนใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป

So How Does It Work?

บุหงารำไป ดอกไม้ทรงนมัสการ

         ๒ กันยายน ๒๕๖๓ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานพวงมาลัยแห้งที่ทรงนมัสการแล้ว รวมทั้งดอกไม้ที่มีผู้ทูลเกล้าฯถวาย จำนวนหนึ่งให้กับมูลนิธิเพื่อนำไปส่งเสริมให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ผลิตเป็นบุหงารำไป ดอกไม้ทรงนมัสการ ภายใต้กรอบโครงการฝึกอาชีพตามพระราชดำริฯ ปัจจุบันดำเนินการโดยกลุ่มแม่บ้านและนักเรียนรร.ตชด.บ้านย่านซื่อ อ.กุยบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์ โดยผลิตภัณฑ์ได้จัดส่งไปจำหน่ายที่ร้านภูฟ้าต่อไป

พระเครื่องรุ่นบรรจบพัน

          เนื่องในโอกาสที่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ ทรงงานที่ รร.ตชด.ครบ ๑๐๐๐ ครั้ง มูลนิธิจึงได้จัดสร้างพระเครื่องรุ่นบรรจบพันขึ้น และได้นำขึ้นทูลเกล้าฯถวายจำนวน ๓๐,๐๐๐ องค์ และอีก ๒๐,๐๐๐ องค์ เพื่อพระราชทานให้กับ ครู รร.ตชด. และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ ณ รร.ตชด.บรรจบพันบ้านปากลา อ.โขงเจียม จว.อุบลราชธานี

จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับ ศูนย์การเรียน ตชด.บ้านบ่อสะเป่

          ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ได้ประสานงานกับบริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์เซอร์วิส จำกัด(AIS) จัดหาคอมพิวเตอร์จำนวน ๖ เครื่อง เพื่อมอบให้กับ ศูนย์การเรียน ตชด.บ้านบ่อสะเป่ จว.แม่ฮ่องสอน เพื่อใช้ในการเรียนการสอน

Quality Organic Food Is Important to Us, Why?

สร้างสนามเด็กเล่น รร.ตชด.การบินไทย

        ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ ได้สนับสนุนการจัดหาทุนเพื่อสร้างสนามเด็กเล่น ของ รร.ตชด.การบินไทย จว.สระแก้ว โดยได้รับเงินพระราชทานการก่อสร้างจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท สบทบกับเงินบริจาคของ ดร.ศุภลักขณ์ โกมารกุล ณ นคร จำนวน ๓๓๐,๐๐๐ บาท ปัจจุบันได้ดำเนินการแล้วเสร็จและใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์

ทูลเกล้าฯถวายเงินสมทบกองทุน " กพด."

        มูลนิธิได้ทูลเกล้า ฯถวายเงินสมทบ กองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารฯ (กพด.) จำนวน ๒ ครั้ง รวมเป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท แยกเป็น รายได้จากการจัดงานเดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติ์ เนื่องในโอกาสเสด็จฯ ทรงงานที่รร.ตชด.ครบ ๑,๐๐๐ ครั้ง จำนวนเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ และรายได้จากการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวนเงิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔

Copyright © 2020. มูลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน. All Rights Reserved.